Guitar_Phang

Guitar_Phang

Tôi trải qua 3 giai đoạn: Kỹ thuật - Kinh doanh - Marketing. Hiện là newbie về marketing được 2 năm.