Tuyển dụng đầu năm 2022

271185602_459511669091880_4570717564186630558_n

  1. [HCM] Account Specialist

Đơn vị: JobHopin

Thu nhập: VND 50M Total Bonus

Chi tiết: https://tinyurl.com/mbkaz2kk

  1. [HCM] Business Development Researcher

Đơn vị: JobHopin

Thu nhập: VND 50M Total Bonus

Chi tiết: https://tinyurl.com/mbkaz2kk

  1. [HCM] Sales Development Representative

Đơn vị: JobHopin

Thu nhập: VND 50M Total Bonus

Chi tiết: https://tinyurl.com/mbkaz2kk

Nhanh đăng ký nào!