Tìm kiếm mar mới, ứng tuyển liền tay

 1. [HCM] Graphic Designer
  Đơn vị: JobHopin
  Thu nhập: 13-25M Gross
  Chi tiết: JobHopin

 2. [HCM] UX Writer
  Đơn vị: JobHopin
  Thu nhập: 10M-15M Gross
  Chi tiết: https://tinyurl.com/6c67axfz

 3. [HCM] Digital Technical Project Manager
  Đơn vị: Marketing Agency thuộc big 4 thế giới
  Thu nhập: $1500 - $2500 Gross
  Chi tiết: https://tinyurl.com/5ew3axs8

Nhanh đăng ký nào!