Hướng Dẫn Cách PM (Private Message) Trong Forum

Hướng dẫn cách bạn có thể PM cho một (hoặc nhiều) thành viên khác để trao đổi các vấn đề riêng tư như một dạng chat / email trên nền tảng forum.

Best regards,