Dữ liệu khách hàng quan trọng như thế nào trong Marketing?

Dữ liệu khách hàng là thông tin mà khách hàng cung cấp khi tương tác với doanh nghiệp qua nhiều phương tiện truyền thông khác nhau.

Dữ liệu khách hàng có tầm quan trọng rất lớn cho doanh nghiệp, để mà cải thiện, phát triển và duy trì mối quan hệ với khách hàng. Làm nền tảng cho các doanh nghiệp phát triển chiến lược kinh doanh.
customer-data

Vậy làm sao để thu thập được dữ liệu khách hàng hiệu quả?

Bắt đầu thu thập dữ liệu qua những bước như sau:

  • Xác định mục đích và thông tin mua thu thập (Mục đích liên quan đến tỉ lệ chuyển đổi, đơn hàng,…)

  • Xác định các công cụ thu thập dữ liệu

  • Đặt khung thời gian thu thập cho phù hợp với phương pháp thu thập.

  • Tiến hành thu thập thông tin qua các kênh như website, social net working, tracking pixel,…

Hoặc thu thập thông tin từ những phản hồi, đánh giá của khách hàng.

Lợi ích mà dữ liệu khách hàng mang lại:

  • Hiểu và nhắm đúng đến mục tiêu của khách hàng.

  • Tăng được độ tương tác đến khách hàng

  • Giúp doanh nghiệp đưa ra được những nhận định phân tích và đánh giá khách hàng mình.
    Xem thêm Kho data chất lượng miễn phí.