Công việc tuần cuối năm 2021

Tuần nay UAN thông báo có một số đơn vị tuyển dụng như sau:

  1. [HCM] Graphic Designer

Đơn vị: JobHopin

Thu nhập: 13-25M Gross

Chi tiết: https://tinyurl.com/2p96pec8

  1. [HCM] UX Writer

Đơn vị: JobHopin

Thu nhập: 10M-15M Gross

Chi tiết: https://tinyurl.com/5ew3axs8

  1. [HCM] Technical (CMS & CRM) Operator

Đơn vị: Marketing Agency thuộc big 4 thế giới

Thu nhập: $1000 - $2000 Gross

Chi tiết: https://tinyurl.com/2p8jkyhd

Nhanh đăng ký nào!